Vedtægter for Lohals Sejlklub:

1. Klubbens navn og hjemsted

Klubbens navn er Lohals Sejlklub. Dens hjemsted er Langeland Kommune.

2. Klubbens formål

Klubbens formål er at fremme interessen for søsport og dens forsvarlige udøvelse for sejl- og motorbåde ved bl.a. at kunne tilbyde sine medlemmer lån af sejlbåd, kajakker og optimistjoller.

3. Optagelse af medlemmer

Som enkelt medlem kan bestyrelsen optage enhver, der er fyldt 18 år. Som familiemedlem kan bestyrelsen optage par samt deres børn.

4. Kontingent til klubben

Kontingent til klubben fastsættes af den årlige, ordinære generalforsamling.

5. Ordinær generalforsamling

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i maj og indkaldes med mindst 3 ugers varsel via mail til medlemmerne og opslag i klubhuset. Generalforsamlingen er, med de indskrænkninger som disse vedtægter foreskriver, den højeste myndighed i alle klubbens anliggender.

Stemmeret har medlemmer, som har betalt årets kontingent. Familiemedlemskab giver kun ret til én stemme.

Stemmeretten kan kun udøves ved personligt fremmøde.

Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal sendes til klubbens formand senest 14 dage før generalforsamlingen og bekendtgøres for medlemmerne via mail senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

6. Dagsorden

Dagsordenen ved den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år
  4. Fastsættelse af næste års kontingent
  5. Indkomne forslag
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  7. Valg af kritisk revisor
  8. Eventuelt

7. Generalforsamlingens ledelse m.v.

Generalforsamlingen vælger en dirigent, som leder forhandlingerne.

Generalforsamlingens beslutter ved simpelt flertal, såfremt ikke andet er fastsat i disse vedtægter. Dirigenten bestemmer afstemningsmåden.

8. Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, eller hvis mindst 8 stemmeberettigede medlemmer skriftligt stiller krav herom til bestyrelsen. Generalforsamlingen afholdes senest en måned efter, at begæringen er fremsat over for bestyrelsen med oplysninger om det emne, der ønskes behandlet.

Om indkaldes og udsendelse af dagsorden gælder samme bestemmelser som for indkaldelse til ordinær generalforsamling.

9. Bestyrelse – valg

Bestyrelsen er klubbens daglige ledelse og repræsenterer klubben i alle forhold. Bestyrelsen består af 5 medlemmer og 2 suppleanter, som vælges af den ordinære generalforsamling for 2 år ad gangen.

På valg i lige år er 2 bestyrelsesmedlemmer og 1. suppleant.

På valg i ulige år er 3 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant

Genvalg kan finde sted.

10. Konstituering – tegningsret

Bestyrelsen konstituerer sig efter generalforsamlingen med formand, næstformand, kasserer og fordeler øvrige opgaver mellem sig.

Bestyrelsen tegnes af formanden og er kun beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer – hvoriblandt formanden eller næstformanden er til stede.

I formandens forfald indtræder næstformanden i hans/hendes sted.

Ved økonomiske dispositioner fra klubbens konti tegnes klubben af kassereren.

11. Regnskab

Klubbens regnskabsår er kalenderåret. Driftsregnskabet og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med den kritiske revisors påtegning.

Driftsregnskab og status bekendtgøres for klubbens medlemmer via mail senest 8 dage før generalforsamlingen.

12. Vedtægtsændringer

Ændringer i vedtægter kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

13. Klubbens opløsning

Beslutning om klubbens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særligt indkaldt generalforsamling, som kræver, at mindst halvdelen af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede.

Et forslag om opløsning af klubben kræver samtidig mindst ¾ af de afgivne stemmer.

Hvis dette krav er opfyldt, men generalforsamling ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor ¾ af de afgivne stemmer kan beslutte at opløse klubben uanset fremmødet.

Eventuel formue ved klubbens opløsning anvendes til almene sø-sportslige aktiviteter.

14. Ikraftsættelse

Således vedtaget på den ordinære generalforsamling 17. maj 2014